Jūsu tiesības datu apstrādē – Liepaja ZIIC

Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Uzzināt vairāk.

Jūsu tiesības datu apstrādē

Jums ir tiesības pieprasīt pašvaldībai piekļūt jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi.

Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.

Jums ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.